اصول و مبانی حسابداری دولتی

توضیحات محصول

اصول و مبانی حسابداری دولتی در ۶۵ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

اصول و مبانی حسابداری دولتی

فهرست مقاله

مقدمه: ۳

مراحل ۵

مفاهیم اصلی حسابداری ۵

استفاده کنندگان  از حسابداری بازرگانی : ۵

تعریف حسابداری دولتی : ۵

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی : ۵

اصول حسابداری دولتی : ۶

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی ۶

تفاوت های حسابداری  دولتی و بازرگانی: ۱۱

تفاوت در آمد عمومی و درآمد اختصاصی: ۱۲

حساب مستقل وجوه امانی : ۱۲

مبانی حسابداری ۱۲

مراحل مصرف اعتبارات  جاری و عمرانی (مراحل تفصیلی خرج ) ۱۳

تعریف اعتبار مصوب : ۱۴

انواع تنخواه گردان در حسابداری دولتی : ۱۴

حسابداری در حساب مستقل وجوه عمومی : (خزانه داری کل ) ۱۵

حساب مستقل وجوه عمرانی ( دارائیهای سرمایه ای ) : ۱۵

تعریف طرح عمرانی : ۱۵

مراحل اجرای طرح های عمرانی : ۱۶

حسابداری دولتی ۱۷

سازمان حسابداری دولتی ۲۱

مقاصد اعمال کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی: ۲۱

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی: ۲۲

انواع حسابهای مستقل ۲۴

شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل: ۲۴

حساب مستقل برای وجوه دولتی: ۲۵

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه دولتی: ۲۷

حساب مستقل برای وجوه امانی: ۲۸

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه امانی: ۳۰

طبقه بندی دیگری از حسابهای مستقل ۳۰

گروه حسابها در حسابداری دولتی ۳۱

گروه حساب دارایی های ثابت عمومی ۳۱

گروه حساب بدهی های بلندمدت عمومی ۳۱

حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری می شوند ۳۱

 

چکیده مقاله

برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصیات سازمانهای دولتی:

۱- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند.

۲- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند.

۳- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند.

مقالات مرتبط