بررسي دايره حسابداري شعب بانكها پروژه مالی – حسابداری

توضیحات محصول

بررسي دايره حسابداري شعب بانكها پروژه مالی – حسابداری در ۲۰۵ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

بررسي دايره حسابداري شعب بانكها پروژه مالی – حسابداری

فهرست مقاله

مقدمه…………………………………. ۱

شرح وظايف دايره حسابداري شعب…………….. ۳

حسابداري شعب:

عمليات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طريق دايره حسابداري  ۷

نحوه پرداخت مساعده به كاركنان……………. ۸

چك:

۱- تعريف چك……………………………. ۹

۲- اركان چك……………………………. ۹

۱-۲- تاريخ صدور چك……………………… ۱۰

۲-۲- مبلغ چك……………………………. ۱۱

۳-۲- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد….. ۱۱

۴-۲- نام گيرنده چك……………………… ۱۱

۵-۲- امضاء صادر كننده چك………………… ۱۲

۳- انواع چك……………………………. ۱۲

۱-۳- چكهاي عادي…………………………. ۱۲

۲-۳- چك مسافرتي…………………………. ۱۳

۳-۳- چك بانكي…………………………… ۱۳

۴-۳- چك آزاد……………………………. ۱۳

چكهاي في مابين:

۱- نكات قابل توجه جهت صدور چكهاي بين بانكها.. ۱۴

۲- نحوه صدور و پرداخت چك بين بانكها………. ۱۵

۳- فقدان چك هاي بانكي…………………… ۱۷

۴- دستورهاي متفرقه……………………… ۲۱

۵- عمليات حسابداري……………………… ۲۲

ظهرنويسي، پشت نويسي و انتقال چك………….. ۲۳

مسئوليت صادر كننده چك…………………… ۲۵

مسئوليت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)

۱- كنترل و پرداخت چك……………………. ۲۷

۲- برگشت چك و عدم پرداخت………………… ۲۸

دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه………… ۳۰

نحوه پرداخت وجه چكهاي مشتريان ساير شعب به تقاضاي صاحب حساب چك بر ۳۳

چكهاي انتقالي:…………………………. ۳۹

۱- چكهاي انتقالي داخلي………………….. ۴۰

۲- چكهاي انتقالي عهده ساير بانكها………… ۴۱

روش وصول چكهاي انتقالي در شهرستانهاي فاقد اطلاق پاياپاي (كلرينگ)……………………………………… ۴۲

نحوه وصول چكهاي داخلي و عهده شعب ساير بانكها تحت پوشش كلر تهران:

۱- چك هاي داخلي………………………… ۴۷

۲- چك هاي عهده ساير بانك ها……………… ۴۷

چگونگي واگذاري شعب شهرستانها عهده ساير شعب بانكهاي تهران    ۴۸

نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب تهران و شهرستان عهده ساير شهرستانها……………………………… ۴۹

نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب بانك عهده يكديگر در يك شهرستان ۵۰

چك هاي بي محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري ۵۰

مراحل فروش چك………………………….. ۵۱

مراحل خريد چك………………………….. ۵۳

عمليات حسابداري بازخريد چك ها در شعبه:……. ۵۴

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاري…………………… ۵۷

۱- چگونگي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري…….. ۵۷

۲- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي ايراني  ۵۸

۳- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي پزشكان… ۵۹

۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري مشترك……… ۶۰

۵- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي خارجي    ۶۰

۱-۵- خارجيان مقيم ايران…………………. ۶۰

۲-۵- خارجيان مقيم خارج از كشور…………… ۶۱

۳-۵- افاغنه…………………………….. ۶۲

۶- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي كسبه، بنگاهها، انجمن هاي فرهنگي
و خيريه……………………………….. ۶۲

 

 

مقالات مرتبط