تحقیق حسابرسی عملیاتی

توضیحات محصول

تحقیق حسابرسی عملیاتی در ۴۴ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

تحقیق حسابرسی عملیاتی

فهرست مقاله

فصل اول: معیارها در حسابرسی عملیاتی ۱
مقدمه ۲
آشنایی با مفاهیم اساسی‌ حسابرسی عملیاتی‌(معیار) ۳
معیارها در حسابرسی عملیاتی‌ ۳
ویژگیهای کلیدی معیارها ۷
معیارها را چگونه تعیین کنیم؟ ۸
معیارهای جایگزین‌ ۹
واژه شناسي حسابرسي عملياتي ۹
تعريف حسابرسي عملياتي ۹
اثربخشي عبارت است از ميزان دستيابي به هدفها”. ۱۰
هدفهاي حسابرسي عملياتي ۱۰
ارزيابي عملكرد ۱۱
شناسايي فرصتهاي بهبود عمليات ۱۱
پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر ۱۱
ارائه‌كنندگان خدمات حسابرسي عملياتي ۱۲
نقش حسابرسي عملياتي در اقتصاد كشورها ۱۳
واژه‌هاي مربوط به حسابرسي عملياتي ۱۴
بررسي يا حسابرسي ۱۶
در جستجوي واژه مناسب ۱۶
نتیجه گیری ۲۱
فصل دوم: رهنمود هایی برای گزارشگری در حسابرسی عملیاتی ۲۲
مقدمه ۲۳
اهمیت گزارش حسابرسی عملیاتی ۲۴
استانداردهای گزارشگری ۲۵
فرایند گزارشگری ۲۶
تهیه گزارش همزمان با پیشرفت کار ۲۶
سازماندهی محتوا ۲۶
ساختار گزارش ۲۸
انتشار صدا وتصویر ۲۸
خلاصه اجرای عملیات ۲۹
شکل گزارش ۲۹
ویژگیهای گزارش حسابرسی عملیاتی ۳۱
بی‌طرفی ۳۲
خلاصه بودن ۳۲
به‌موقع بودن ۳۳
متقاعدکننده بودن ۳۳
گزارشگری متوازن ۳۴
شکل و محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی ۳۴
ارائه گزارش ۳۶
مصاحبه یا ملاقات نهایی ۳۷
شکل پیش‌نویس نهایی ۳۸
عطف متقابل به کاربرگها ۳۹
ملاحظات قضاوتی ۳۹
تقلب ۴۰
گزارشگری اطلاعات محرمانه یا حساس ۴۰
نتیجه‌ گیری ۴۱
پانوشت ها ۴۲
منابع انگلیسی ۴۳
منابع فارسی ۴۴

 

چکیده مقاله

در حسابرسی مالی، حسابرسان بیشتر، از استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری به‌عنوان معیار استفاده می‌کنند. معیارها در حسابرسی عملیاتی، شرایط متفاوتی با حسابرسی مالی دارند، زیرا اولا‌ً این نوع حسابرسی نظامی نوظهور است و دیدگاهها و اسلوب‌شناسی آن در هر کشور متفاوت است. ثانیاً از پشتوانه دوره‌ای طولا‌نی در کارهای دانشگاهی و حرفه‌ای برخوردار نیست. ثالثاً، حسابرسی عملیاتی در شرایط حاضر سعی در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی دارد. معیارها معمولا‌ً درون‌سازمانی هستند و یا به وسیله حسابرس عملیاتی و با هماهنگی مدیریت تدوین می‌شوند. یک معیار حداقل در دو شکل عام و خاص قابل ارائه است. معیارهای عام از اصول عقلا‌یی یا تفکر منطقی استنتاج می‌شود. معیارهای خاص از روشهای دستیابی به هدفهای یک پروژه یا برنامه خاص منتج می‌شود. ویژگیهای کلیدی معیارها شامل

مقالات مرتبط