تحقیق سرمایه گذاری در مسکن

توضیحات محصول

تحقیق سرمایه گذاری در مسکن در ۱۳ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

تحقیق سرمایه گذاری در مسکن

چکیده مقاله

رابطه بین سرمایه گذاري مسکونی و رشد اقتصادي

در خصوص رابطه ي سرمایه گذاري مسکونی و رشد اقتصادي، دو دیدگاه مهم مطرح است :

نظریه ي اول دیدگاه مبتنی بر نظریه ي کینزي  است که دولت اشتغال و تقاضاي کل را به عنوان مهمترین

ابزار سیاستی براي سوق دادن اقتصاد به سمت تعادل عمومی تلقی میکند. بر اساس این دیدگاه، چنانچه

سرمایه گذاري مسکن بتواند سطح اشتغال یا تقاضاي کل را تغییر دهد، به عنوان ابزار سیاستی براي بهبود رشد اقتصادي به کار گرفته میشود.

دوم، دولتها میتوانند از تئوري رشد نئوکلاسیکی که بر اهمیت سرمایه گذاري و پس انداز در رشد ا

قتصادي تأکید دارند، براي توجیه به کارگیري پرداختهاي عمومی در سرمایه گذاري مسکن استفاده کنند.

مطابق این بحث، چنانچه سرمایه گذاري مسکونی بتواند بهره وري در اقتصاد را بهبود بخشد، مورد توجه قرار میگیرد.

رویکرد کینزي

در رویکرد کینزي، دولت، اشتغال و تقاضاي کل به عنوان مهمترین ابزار سیاستی براي سوق

دادن اقتصاد به سمت تعادل عمومی تلقی میشوند. براي توضیح اثرات سرمایه گذاري مسکن

روي رشد اقتصادي بر اساس رویکرد کینزي، در یک مدل ساده بازار مسکن، بحث با ساخت و ساز جدید شروع میشود. در مدل ساده فرض

میشود عرضه و تقاضا، نسبتاً با کشش هستند. افزایش تقاضا سطح قیمتها را در بازار مسکن بالا میبرد و افزایش سود سرمایه گذاري و در نتیجه افزایش میزان سرمایه گذاري در این بخش را به دنبال دارد. با فرض ثابت ماندن

سطح فن آوري در این بخش، افزایش سرمایه گذاري موجب بالا رفتن سطح اشتغال و به تبع آن افزایش تقاضاي کل در سایر بخشهاي اقتصادي میگردد. مطابق رویکرد کینزي، افزایش تقاضاي مسکن منجر به افزایش سرمایه گذاري مسکن و نهایتاً تقویت رشد اقتصادي از طریق افزایش

مقالات مرتبط