دانلود جزوه نهایی درس انفجار

توضیحات محصول

دانلود جزوه نهایی درس انفجار در ۲۷ صفحه با فرمت PDF برای رشته عمران

دانلود جزوه نهایی درس انفجار

چکیده مقاله

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

مقدمه :
مقرات ملی ۲۱ مبحث ۳-۱-۲۱همانطور که در جدول ساختمان بدان اشاره شده است، فشار مبنای انفجار و فشار ناشی از انفجار درون زمینی و زمانهای دوام ان برای سطوح خطر متفاوت ارائه شده است. حال در این ضمیمه روشهای محاسبه این مقادیر برحسب خرج و فواصل انفجار ارائه می گردد:

تعریف تخریب پیشرونده

تخریب پیشرونده عبارت است از شکست کل سازه و یا بخش نسبتاً وسیع یا مهمی از آن، ناشی از حوادث محلی مانند شکست در یک یا چند عضو باربر ثقلی و یا جانبی و عدم توانایی اعضای مجاور برای باز توزیع اضافه بار از تخریب پیشرونده عبارت است ASCE 7 طریق مسیری که بتواند پایداری و پیوستگی کلی را حفظ کند.

مطابق تعریف از پخش شدن شکست اولیه محلی از المانی به المان دیگر که نتیجه آن تخریب

کل سازه و یا بخش وسیع نامتناسبی از آن است. تخریب پیشرونده شاخهای از تحقیقات است

که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حملات و تخریب پیشرونده در این ساختمانها

باعث ۲۰۰۱ تروریستی به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سپتامبر توجه بسیاری از محققان

و دولتمردان به این موضوع شده است. اهمیت این موضوع تا این حد میباشد که ظرف ده سال گذشته ضمن وارد شدن موضوع طراحی در برابر تخریب پیشرونده در بسیاری از آیین نامههای طراحی، دستورالعملهای ویژهای نیز تهیه و تدوین شده است که در همین مدت چند بار مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته است. تخریب پیشرونده عکس العملهای زنجیروار از شکست میباشد که توسط از دست رفتن یک و یا تعدادی از اجزای باربر آغاز میشود. عامل شروع تخریب پیشرونده میتواند عاملهایی انسانی مانند انفجار، آتشسوزی و برخورد وسایل نقلیه و یا خطرهای طبیعی مانند زلزله باشد. وقتی که یک عضو باربر سازهای دچار شکست…

مقالات مرتبط با موضوع