رهبری و انواع آن در سازمانها

توضیحات محصول

رهبری و انواع آن در سازمانها در ۳۴ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت برای رشته مدیریت

رهبری و انواع آن در سازمانها

فهرست مقاله

مقدمه

شش مكتب اصلي رهبري

رابطه رهبر و مردمش

رهبري كاريزماتيك چيست؟

چهار عبارت براي تعريف رهبري كاريزماتيك

اصول ، روشهاي رهبري و هنر رهبري اثربخش

ماهيت رهبري

تفاوت هاي رهبري با مديريت

اصول اساسي رهبري

ماهيت رهبري

تعريف رهبري

خصوصيات پسنديده يك رهبر

وي‍ژگي هاي رهبري

ديد گاه رهبري

تاكتيكهاي موثر در رهبري

رهبري حرفه اي چيست ؟

ماتريس مهارتهاي رهبري

نتیجه

چکیده مقاله

¨در دنياي سازماني نوين ، يكي از مهمترين شاخصهاي تاثيرگذار بر جوامع ، عنصر مديريت است كه شكل مطلوب آن ، مديريت همراه با رهبري تلقي مي‌شود.

¨ماهيت رهبري برانگيختن مردم به انجام كاري است كه رهبر مي‌خواهد ، بطوريكه به اندازه رهبر در آنها اشتياق و عزم و شور بوجود آيد.

شش مكتب اصلي رهبري:

¨مكتب ويژگيهاي رهبري

¨مكتب رفتاري

¨مكتب اقتضائي

¨مكتب شايستگي‌ها

¨مكتب هوش عاطفي

¨رهبري كاريزماتيك

رابطه رهبر و مردمش از دو نقطه‌نظر بحث شده‌است:

¨در ديدگاه اول رهبري در توانائي رهبر در آگاه كردن مردمش از ارتباط بين تلاش و پاداش بيان مي‌شود.

¨

¨در ديدگاه دوم ار تباط بين رهبر و مريد را لزوماً مبني بر احساسات و هيجانات توضيح داده است.

رهبري كاريزماتيك چيست؟

رهبري كاريزماتيك براي اولين بار توسط ماكس وبر (۱۹۴۷)تعريف شد:

¨رهبري كاريزماتيك تكيه بر خصوصيات  ستودني و قهرمانانه و مقدس خارق‌العاده و خاص يك فرد، و فرمان و الگوهاي اصولي آشكار شده يا فرمان داده شده توسط او دارد.

¨كاريزما يك صفت قطعي و مسلم است

¨اين صفات قابل دستيابي براي افراد معمولي نيست

¨افراد كاريزماتيك توانائي شاخصي براي تبديل عقايد پيچيده به پيامهاي ساده دارند.

¨آنها با استفاده از سمبلها و مثالها و تشبيهات و داستانها ارتباط برقرار مي‌كنند.

¨از خطر كردن لذت مي‌برند، بسيار مثبت انديشند و با عرف و قراردادهاي اجتماعي مي‌جنگند.

مقالات مرتبط