روند توسعه مدل مدیریت استراتژیک مبنا

توضیحات محصول

روند توسعه مدل مدیریت استراتژیک مبنا در حجم ۲۶ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت برای رشته مدیریت

روند توسعه مدل مدیریت استراتژیک مبنا

فهرست مقاله

شرایط خاص صنایع و شرکت‌های داخلی

مدل‌های نسل اول برنامه‌ریزی استراتژیک

شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین استراتژی برای شرکت‌های ایرانی

سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت

سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت

مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ایرانی

مدل ‌CMS

مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک

نقشه راهنمای مدل ‌CMS

مراحل مدل ‌CMS  در برنامه‌ریزی استراتژیک

مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ریزی استراتژیک

سوابق اجرای مدل CMS در شرکت‌های ایرانی

تغییر شرایط

مدل‌های نسل دوم برنامه‌ریزی استراتژیک

شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین

استراتژی برای شرکت‌های ایرانی

سنجش مدل‌های نسل دوم در قبال فاکتورهای بحرانی موفقیت

شرایط و محیط سازمان‌های داخل کشور در آن زمان

مدل جدید ‌HCMS ابزاری قدرتمند برای برنامه‌ریزی استراتژیک

نقشه راهنما Road Map مدل ‌HCMS ابزاری قدرتمند برای مدیریت استراتژیک

سوابق اجرای مدل HCMS در شرکت‌های ایرانی

چکیده مقاله

شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي

تلاش براي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO)،

واردات محصولات و خدمات بين‌المللي با تعرفه‌هاي كاهشي،

تغيير مقررات بازرگاني كشور،

خطر رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي،

بقاء و رشد توليدکنندگان و در رأس آنان قطعه‌سازان،

برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي بلندمدت، برنامه‌ريزي استراتژيک

عارضه‌هاي مقطعي و موقتي

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

عنوان معيار : بنا شدن بر پيشفرضهاي منطقي

مدل پورتر

vبر اين ‌فرض استوار است که ساختار صنعت مي‌تواند به تنهايي رقابت‌پذيري بنگاه را مشخص کند.

vاين مدل با صرفنظر از نقش شايستگي محوري در مزيت رقابتي، تنها به ساختار رقابتي توجه داشت.

vدر اين مدل به هم افزايي واحدها براي تدوين پورتفوليوي کلي شرکت توجه نشده است

مدل BCG

vسهم نسبي بازار، لزوماً نشانگر موقعيت رقابتي نيست.

vاعتبار منحني چرخه عمر محصول نيز مورد ترديد است.

v فرض ماتريس اين است که تابع توليد يک سازمان تجمعي است، در حالي که در واقع غير تجمعي است

مقالات مرتبط