زمان سنجی و ظرفيت سنجی و برآورد نيروی انسانی مورد نياز

توضیحات محصول

زمان سنجی و ظرفيت سنجی و برآورد نيروی انسانی مورد نياز در ۲۰۳ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت برای رشته مدیریت

زمان سنجی و ظرفيت سنجی و برآورد نيروی انسانی مورد نياز

دوره آموزش ارزیابی کار و زمان با عنوان زمان سنجی و ظرفيت سنجی و برآورد نيروی انسانی مورد نياز (با استفاده از روش كرنومتر STOP WATCH)  با فرمت پاورپینت در حجم ۲۰۳ اسلاید قابل ویرایش

فهرست مقاله

q  بهره وري و نقش زمان سنجي در ارتقا، بهره وري

q  بهره وري در صنعت

q  نقش مديريت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه

q  مقدمه اي به روش سنجي عمليات(  Work Study)

q  مراحل مطالعه و بهبود روش

  نحوه رسيدن به روشهاي استاندارد عمليات

q  روشهاي تهيه نمودار فرآيند عمليات OPC

q  نحوه كد گذاري فرآيند عمليات در درخت محصول

q  تعريف كار سنجي يا زمان سنجي

q  اصول اوليه زمان سنجي با كرنومتر

q  نحوه استفاده از فرمهاي مورد نياز در زمان سنجي و محاسبات مربوطه

q  نحوه محاسبه ضريب عملكرد

q  نحوه محاسبه الونسها (ضرايب استراحت مجاز)

q  نحوه محاسبه زمان استاندارد

q  ذكر موارد عملي و كاربردي در صنايع مختلف

q  بررسي مثال عيني و كاربردي جهت مرور كلي مطالب تدريس شده

q  روشهاي برآورد نيروي انساني مورد نياز خطوط توليد و پشتيباني توليد

چکیده مقاله

۱-سطح زندگي: مقصود از سطح زندگي درجه اي از رفاه مادي در دسترس يك شخص يا طبقه يا اجتماع است كه براي ادامه حيات و لذت بردن از زندگي لازم است.

سطح زندگي شخص يا خانواده از كشوري به كشور ديگر و حتي در داخل هر كشور، از جامعه اي به جامعه ديگر، تفات بسيار دارد.

۲-نيازمنديهاي مربوط به تامين حداقل سطح زندگي رضايت بخش:

احتياجات اساسي كه بايد براي نيل به حداقل سطح زندگي نسبتاً مناسب برآورده شوند اساساً عبارتند از:

غذا: غذاي كافي براي جبران انرژي كه در زندگي و كار روزانه مصرف ميشود.
r پوشاك: پوشاك كافي كه پاكيزگي بدن و حفاظت در برابر تغييرات جوي را فراهم سازد…

مقالات مرتبط