طراحی سازمان از منظر ارگونومی کلان

توضیحات محصول

طراحی سازمان از منظر ارگونومی کلان (سمينار درس ارگونومی ) در ۱۸ اسلاید قابل ویرایش با فرمت پاورپینت برای رشته مدیریت

طراحی سازمان از منظر ارگونومی کلان

فهرست مقاله

مقدمه

اجزا فن آوري تعامل انسان-سيستم

ابعاد طراحي سازماني

الگوي سيستم هاي اجتماعي-فني

توجهات اجتماعي-فني در طراحي سازماني و نظام کار

رده بندی ”مبتنی بر دانش“ فن آوری

نامشخصي محيطي سازمان ها

ارتباط طراحي سازمان بر پايه ارگونومي کلان و طراحي بر پايه ارگونومي خرد

آينده ارگونومي کلان

چکیده مقاله

nتغییراتی که منجر به شناسایی کاربردهای جدید ارگونومی شد:

Ø فن آوری

Ø

Øتغییرات مردم شناسی

Ø

Øتغییر ارزش ها

Ø

Øرقابت جهانی

Ø

Øدعوی قضایی بر مبنای ارگونومی

Ø

Øعدم موفقیت ارگونومی خرد

Ø

Øنیاز به آمیختن ارگونومی و مدیریت و طراحی سازمانی

فن آوري تعامل انسان-سيستم متشکل از پنج جزء است:

vفن آوري تعامل انسان-ماشين يا ارگونومي سخت افزار:بررسي کاربرد اطلاعات حاصله در طراحي محيط کاري

v

vفن آوري تعامل انسان-محيط يا ارگونومي محيطي:طراحي بهينه محيط فعاليت سازمان با توجه به توانايي ها و محدوديت هاي انسان در برابر عوامل محيطي

vفن آوري تعامل کاربر يا ارگونومي نرم افزار :طراحي يا تعديل سيستم هاي نرم افزاري براي افزايش قابليت استفاده از آن

vفن آوري تعامل انسان-شغل يا ارگونومي طراحي کار:طراحي مشاغل فردي با توجه به پنج ويژگي اصلي شغل

vفن آوري تعامل سازمان-ماشين يا ارگونومي کلان:فن آوري تعامل انسان-سازمان-محيط-ماشين

ابعاد طراحي سازماني:

سه جزء اصلي ساختار سازماني:

vپيچيدگي:ميزان تمايز يا انسجام درون سازمان

Øتمايز عمودي:شاخص تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان

Øتمايز افقي:ميزان تفکيک و تخصصي کردن مشاغل

Øپراکندگي فاصله اي:فاصله جغرافيايي امکانات سازمان از پايگاه اصلي

Øانسجام:ميزان وجود سازوکارهاي ساختار براي تسهيل ارتباطات و کنترل

الگوي سيستم هاي اجتماعي-فني:

vسازمان يک سيستم باز با مرزهايي نفوذپذير است که با محيط پيرامون خود در تماس مي باشد.

vسازمان ها در تبديل ورودي به خروجي،دو جزء اصلي دارند:

Øفن آوري:به شکل مجموعه فني سازمان

Øافراد:به شکل زيرمجموعه کارکنان

vاين دو جزء اصلي با هم در تعامل بوده و برهم اثر ميگذارند.

مقالات مرتبط