عوامل تاثیر گذار بر پذیرش پیامک

توضیحات محصول

عوامل تاثیر گذار بر پذیرش پیامک در ۳۶ اسلاید قابل ویرایش با فرمت پاورپینت برای رشته مدیریت

عوامل تاثیر گذار بر پذیرش پیامک

فهرست مقاله

تحقیق اول در مورد عوامل تاثیرگذار بر پذیرش پیامک تبلیغاتی

عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه

تحقیق در ایران

تحقیق دوم در مورد عوامل تاثیرگذار بر پذیرش پیامک تبلیغاتی

بازاریابی ویروسی

بازار یابی ویروسی و عصبی

تحقیق سوم در مورد عوامل تاثیرگذار بر پذیرش پیامک تبلیغاتی

بور

تئوری فیشباین

تئوری دیویس

چکیده مقاله

عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه

 • پیامهای اطلاعاتی:
 • مطلع کردن در مورد محصول جدید
 • آخرین تغییرات
 • کاربرد جدید
 • تغییر قیمت
 • تصحیح سوء تفاهمات
 • کاهش نگرانی

عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه

 • پیامهای آزار دهنده : باعث ناراحتی یا سر در گمی شود. انبوه اطلاعات باعث گیجی مخاطب میشود
 • تبلیغات بدون اجازه : مخاطب دوست داردمقداری کنترل در دریافت پیام تبلیغاتی داشته باشد
 • اعتبار : بستگی به پیشینه ذهنی مشتری در رفع نیازهایش از طریق این شرکت دارد

عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه

 • محرکهای پیام: مانند دریافت جایزه در صورت ارسال آن پیام به دیگری به آن انگیزش بیرونی میگویند
 • پیامهای سرگرم کننده: مانند بازی ،موزیک، ویدیو، مسابقات ورزشی

عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه

 • شخصی سازی : بر اساس علایق مشتری ، مدیریت پرونده کاربر

پس نیاز به یکسری پایگاه داده در مورد مشتریان خواهیم داشت

 • جلب اعتماد: از طریق کد رهگیری که به کاربر ارائه میدهیم مخطب میتواند هم از صحت تبلیغات و برند ما اطمینان حاصل کند و هم دوباره با ما تماس بگیرد

تحقیق در ایران

ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺎ

ﻛ ﺴﺐ ﻣﺠﻮز از آﻧﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ درﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت (ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻳﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ واﻋﺘﺒﺎر) وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺮﮔﺮمﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ درﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  دارد.

مقالات مرتبط دیگر