همه چیز درمورد رشته کامپیوتر و آی تی

توضیحات محصول

همه چیز درمورد رشته کامپیوتر و آی تی شامل ۲۵ عدد مقاله های مختلف برای رشته کامپیوتر و آی تی

همه چیز درمورد رشته کامپیوتر و آی تی

چکیده مقاله امنیت در فضای سایبری
اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮي
ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن اﻓـﺮاد ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ را
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺷﺮوع ﺒ ﺑﻪ ارﺗ ﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن

ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯽ و اﺷﺘﺮاك ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻠ ا ر ﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ي اﻋﺘﻤﺎد
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌ
ﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﮐﻼه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻓﺮﯾﺐ داده و از اﻋﺘﻤﺎد آن ﻫﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ
از آن ﻫﺎ اﺧﺎذي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻢ را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﯿ ، ﺳﭙﺲ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ اﯾـﯽ اﻣﻨﯿـﺖ
و راه ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ
و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗـﻮع ﺟـﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧـﻪ اﯾـﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
مقدمه
ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﯽ ﻧﯿـﺎز دارد و ﺑـﺎ آراﻣـﺶ

و اﻣﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ي ﻓﮑﺮي ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آراﻣﺶ ﻓﮑﺮي و رواﻧـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮدن

ﮐﺸﻮر و ﻣﺮزﻫﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺟﻨﮓ) ﭼـﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ( ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ و. ..
اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، ، ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮي از اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑـﺮاي

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻪ ﮐ …

مقالات مرتبط با موضوع