پاورپینت جو سازمانی

توضیحات محصول

پاورپینت جو سازمانی در حجم ۱۶ اسلاید قابل ویرایش برای رشته مدیریت

پاورپینت جو سازمانی

فهرست مقاله

تعریف جو سازمانی

تفاوت جو با فرهنگ سازمان

نظریه های جو سازمانی

انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین وکرافت

سنخ شناسی جو مدارس

ابعاد جو سازمانی

شاخص های جو سالم سازمانی

مراحل بهبود جو مدارس

منابع

چکیده مقاله

تعریف جو سازمانی:


هنگامی که از جو سازمانی صحبت می شود ،افراد عادی تصویری از جو زمین راکه همچون هاله ای تمام وجوه زندگی انها را احاطه کرده است ،  به یاد می آورند . درگفتگوهای روزانه در سازمانها و نهادها ، واژه های جو متشنج ،جو مسموم ،جو ناآرام و….. بارها به کار گرفته می شود . ولی کمتر به مفاهیم علمی ان توجه می شود وروشهای شناخت آن نیز کمتر مورد تحقیق قرار می گیرد . از نظر لغوی جو عبارت است ز:((اطراف ویا آنچه که بر چیز دیگر احاطه دارد(فضا ، مابین زمین وآسمان ))
(( هوی و میسکل ))
جو سازمانی را دریک مدرسه ، چنین تعریف می کند : جو یا اقلیم سازمانی ،اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق می شود ومتاثر از سازمان رسمی ،غیر رسمی ، شخصیت افراد ورهبری سازمانی است .

(لیتوین ) و (روبرت استرینج )
جو سازمانی را چنین تعریف می کنند : ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می کند دارد واحساس او به سازمان بر حسب ابعادی مانند استقلال ،ساختار سازمانی ، پاداش ، ملاحظه کاریها ،صمیمیت و حمایت و صراحت

پاورپینت جو سازمانی

.علاقه بند

جو سازمانی به کیفیت درونی سازمان ، انگونه که اعضای سازمان این کیفیت را تجربه و ادراک می کنند تعبیر می کند .

هالپین وکرافت در تعریف جو سازمانی می گویند :

ویزگی های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد وروی رفتار افراد آن تاثیر می گذارد ،جو سازمانی نامیده می شود . این جوسازمانی به وسیله ادراکات کارکنان وتوصیف های آنان از ویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود .
به طور کلی صاحب نظران تعاریف متعددی از جو بیان داشته اند ، ولی نکته ای که دراکثر تعاریف آنها مشترک است ،این است که جو سازمانی براساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می شود .

مقالات مرتبط