پروژه آماده pls به همراه تجزیه و تحلیل داده ها برای فرسودگی شغلی و سلامت روان

توضیحات محصول

پروژه آماده pls به همراه تجزیه و تحلیل داده ها برای فرسودگی شغلی و سلامت روان در ۱۸ صفحه با فرمت ورد برای رشته مدیریت

پروژه آماده pls به همراه تجزیه و تحلیل داده ها برای فرسودگی شغلی و سلامت روان

در این فایل تجزیه و تحلیل داده ها به صورت استنباطی وجود دارد.

بخش استنباطی آن در نرم افزار pls انجام شده است.

در بخش استنباطی که در پی ال اس انجام شده است اطلاعات مربوط به

براورد مدل پیش پردازش داده ها .آزمون مدل.مدل اندازه گیری فورنل و لاکر .آزمون کیفیت مدل اندازه گیری همگرایی . واگرایی پایایی اشتراکی.پایایی مرکب.آزمون مدل ساختاری .آزمون معناداری.آزمون ضریب تعیین و ارزیابی و تفسیر نتایج به صورت کامل آورده شده است.

این فایل میتواند راهنمای بسیار خوبی برای دانشجویان و کسانی باشد که در حال یادگیری نرم افزار pls هستند.

این فایل ۱۸ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش است.فایل داده های خام در spss نیز وجود دارد.

متغییر های این پروژه فرسودگی شغلی سلامت روان و خوشنودی شغلی میباشد.تعداد نمونه ها در این فایل ۱۵۲ نفر میباشد

چکیده مقاله:

برآورد مدل

یک مدل معادله ساختاری مفروض در واقع یک ساختار علی مشخص ‌شده، بین مجموعه‌ای از سازه‌های مشاهده ناپذیر است که هر یک توسط مجموعه‌ای از نشانگرها اندازه‌گیری می‌شوند می‌توان آن را از لحاظ برازش مدل در یک جامعه بخصوص آزمود.

یک مدل معادله ساختاری شامل دو مؤلفه است:

الف: یک مدل اندازه‌گیری که روابط بین متغیرهای اندازه‌گیری شده یا نشانگرها (متغیرهایی که
به‌ صورت مستقیم مشاهده‌پذیر است) و متغیرهای پنهان را که برای آن‌ها برآورد تقریبی به کار می‌رود تعریف می‌کند. ب: یک مدل ساختاری که ساختار علی مفروض بین متغیرهای پنهان (سازه‌های نظری که به گونه مستقیم مشاهده‌پذیر نیست) را مشخص می‌نماید (رضایی، ۱۳۹۳، ص ۷۴). بنابراین این پژوهش در دو مرحله اجرا و تفسیر می‌شود. آزمون مدل اندازه‌گیری شامل بررسی روایی و پایایی سازه‌ها و ابزار پژوهش و آزمون مدل ساختاری یا بررسی روابط و فرضیه‌های پژوهش که بدین منظور از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

مقالات مرتبط